Table 2

- Prevalence of probable alexithymia.

Probable alexithymian (%)
Non-alexithymia
Alexithymia
Possible alexithymia
205(48.8)
113(26.9)
102(24.3)